หน้าเว็บ

ตรวจสอบก่อนซื้อบ้านและที่ดินจัดสรร


 


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดจะซื้อบ้านหรือที่ดินจัดสรร ก่อนที่จะลงมือตัดสินใจจองหรือทำสัญญานั้น เราในฐานะผู้ซื้อย่อมต้องมีการตรวจสอบบ้านและที่ดินจัดสรรให้ดีก่อน แต่รายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ดังนี้

1. ตรวจสอบโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่นำมาโฆษณาการจัดสรรที่ดินว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินขณะนั้นหรือไม่ และตรวจสอบด้วยว่าที่ดินนั้นตกอยู่ภายใต้บุรัมสิทธิใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหรือเปล่า

2. ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน หรือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากทางราชการแล้วหรือไม่ โดยที่ดินที่อยู่ในกรุงเทพฯสามารถตรวจสอบได้จากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

3. การจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆในบริเวณที่ดินจัดสรร ได้มีครบถูกต้องตามที่โฆษณาไว้หรือไม่ และถูกต้องตามผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาติหรือเปล่า

 


4. และเมื่อภายในที่ดินจัดสรรนั้นได้มีสาธารณูปโภคครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้เช็คด้วยว่าเงื่อนไขและระยะเวลาในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นตรงตามที่ลงโฆษณาไว้หรือเปล่า แต่ถ้าที่ดินจัดสรรนั้นยังไม่มีการทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ให้เช็คว่าโครงการนั้นมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อทำสาธารณูปโภคหรือไม่

5. ถ้าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่นำมาทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือมีภาระการจำนองติดอยู่ เมื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยแล้ว ให้ขอตรวจสอบในสารบัญจดทะเบียนฉบับที่จะซื้อจากผู้จัดสรรหรือสำนักงานที่ดินที่โครงการจัดสรรนั้นตั้งอยู่ว่า มีการระบุจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้นั้นตรงกับจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเปล่า

 


ถ้าลงมือตรวจสอบมาทั้งหมดนี้แล้วยังมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อไปได้เลยนะที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โทร. 0-2141-5809-10 หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดที่โครงการจัดสรรนั้นๆ ตั้งอยู่

ขอบคุณข้อมูลจาก : Home.co.th

สลิปฟอร์ม (SLIPFORM) เทคโนโลยีการก่อสร้างผนังคอนกรีตรับแรงแนวดิ่ง

Slip Form  เป็นระบบการเลื่อนคอนกรีตชนิดหนึ่งที่ใช้แบบเหล็กเป็นแบบหล่อคอนกรีตและสามารถเลื่อนตัวขึ้นไปในแนวดิ่งได้ เช่น ใช้สำหรับก่อสร้างช่องลิป หอถังสูง ถังน้ำใส ไซโล อาคารสูง ฯลฯ หลังจากคอนกรีตเริ่ม Set ตัว โดยใช้ Hydraulic Tack เป็นตัวขับดันขึ้นไปเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเทคอนกรีตและผูกเหล็กเสริมไปพร้อมกัน ในอัตราความเร็ว 30 cm/hr โดยประมาณ slipform สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากใช้แรงงานไม่มากเหมือนกับการก่อสร้างวิธีเข้าแบบผูกเหล็กปกติ และยังช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบของแบบหล่อคอนกรีตชนิดแบบเลื่อน (Slip Form) แนวดิ่ง
ชิ้นส่วนประกอบด้วย : แผ่นผิว, คานรองรับ, โครงยก, ชานชาลาทํางาน, นั่งร้านแขวน และระบบแจ็ค (หรือไฮโดรลิค) ซึ่งมีหน้าที่หลักแต่ละชิ้นส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เสียงทำให้กระจกร้าวได้จริงหรือ?


จริงๆ แล้วเสียงมีโอกาสทำให้กระจกร้าวได้ เนื่องจากเสียงมีลักษณะเป็นคลื่น ถ้าสังเกตุดีๆ เวลาที่เราอยู่ในห้องที่มีการเปิดเสียงเพลงดังๆ แล้วเราเอามือไปจับที่กระจกจะรู้สึกว่ามันสั่นๆ ฉะนั้นมีโอกาสที่เป็นไปได้ แต่!!! เป็นได้ค่อนข้างยาก เสียงนั้นจะต้องดังจริงๆ เรามาทำความรู้จักกับกระจกกันก่อนดีกว่าว่ามีกี่ประเภท และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร


งานขุดดินสำหรับระบบกำแพงป้องกันดิน Diaphragm Wall? 


งานขุดดินสำหรับระบบกำแพงป้องกันดิน Diaphragm Wall นั้นจะสามารถดำเนินการได้ด้วยกัน 2 วิธี คือแบบมีค้ำยันก่อสร้างจากล่างขึ้นบน (Bottom – Up Construction) และแบบการก่อสร้างใต้ดินแบบมีค้ำยันก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top – Down Construction) โดยที่โครงการสินธร วิลเลจนั้นได้เลือกใช้แบบแรก คือ แบบมีค้ำยันก่อสร้างจากล่างขึ้นบน (Bottom – Up Construction)