หน้าเว็บ

ถอดรหัสการบริหารโครงการ ตอนที่ 3 : เส้นทางสู่เป้าหมายโครงการ


          เมื่อเรารู้เป้าหมายของโครงการกันแล้ว เราก็ต้องกำหนดเส้นทางสู่เป้าหมายของโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ตั้งขึ้น ซึ่งคุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้ว่าเส้นทางสู่เป้าหมายของโครงการ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. คิดโครงการ (Desire to Build) เมื่อเริ่มคิดโครงการต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะทำอะไร มีเป้าหมายอย่างไร แล้วศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่าเป็นไปได้หรือไม่ ผลตอบแทนเป็นอย่างไร จุดคุ้มทุนอยู่ที่ไหน กี่ปีคุ้มทุน ถ้าคุ้มก็ทำ ถ้าไม่คุ้มก็เปลี่ยน หรือ ยุติโครงการ

2. ตัดสินใจ (Decision to Build) เมื่อตัดสินใจทำแล้ว ต้องมีผู้บริหารโครงการ (PM) มาช่วยวางแผนโครงการ จัดระบบงาน จัดรูปแบบบริหารโครงการ ช่วงนี้ต้องจัดหาผู้ออกแบบมาทำแบบหลายๆทางเลือกให้ตรงกับ Program ที่ต้องการ แล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

3. อนุมัติ โดยเลือกทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุด ทำแบบรายละเอียด แล้วประกวดราคา

ถอดรหัสการบริหารโครงการ ตอนที่ 2: เป้าหมายการบริหารโครงการ (GOAL)


      สวัสดีค่ะวันนี้ถอดรหัสบริหารโครงการ ตอนที่ 2 จะพามารู้จักกับเป้าหมายการบริหารโครงการกัน
     ในแต่ละโครงการจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุดงาน ซึ่งจะแตกต่างจากการทำงานธุรกิจทั่วไปที่มีลักษณะงานที่มีรูปแบบการทำงานที่แน่นอน 

      คุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการบริหารโครงการ ดังนี้

เป้าหมายการบริหารโครงการ


Q   Quality        =   คุณภาพ
T   Time           =   เวลา
C   Cost            =   ต้นทุน
R   Resources    =   ทรัพยากร
R   Risk             =   ความเสี่ยง