หน้าเว็บ

รู้จักกับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ตัวแปรหนึ่งที่จะถูกนำมาใช้คำนวณก็คือค่ากำลังอัดของคอนกรีต  เพื่อที่จะบอกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหน ตามประเภทการใช้งาน
สำหรับผู้ออกแบบแล้ว การเลือกใช้กำลังอัดว่าเท่าใด ก็ค่อนข้างที่จะจบ ส่วนการเลือกใช้ปูนซีเมนต์ประเภทใดนั้น ก็ขึ้นกับสถานที่และสภาพแวดล้อมของโครงสร้างนั้น ว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้ว ว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ตามมาตรฐาน มอก. 15-2555 (หรือมาตรฐานสากลอย่าง ASTM C150) นั้นก็มีห้าประเภท ตามการใช้งาน ลักษณะสำคัญของมาตรฐาน มอก. ฉบับนี้ ก็คือ จะมีการกำหนดคุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติดีจริงๆ  https://www.tisi.go.th/data/standard/fulltext/TIS-15-1-2555m.pdf

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินโดยวิธี Plate Bearing Test


 
 
          ในกิจกรรมหรือการทำงานใดๆก็ตาม เราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าย่อมมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ซึ่งดัชนีชี้วัดว่าปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้จะมีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก่อนลงมือทำสิ่งนั้นๆ

          ในงานก่อสร้างก็เฉกเช่นเดียวกัน ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้ง ทำเลที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้าง สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ การเมือง การจราจร กฏหมายหรือข้อกำหนดต่างๆในแต่ละพื้นที่ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนที่จะทำการก่อสร้าง ฯ สิ่งเหล่านี้มักจะส่งผลกระทบต่อหัวใจหลักในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้น นั่นคือ คุณภาพ งบประมาณ และเวลา ดังนั้นการศึกษาข้อมูลและเตรียมแผนรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าย่อมเป็นสิ่งสำคัญ และการวางแผนหรือป้องกันล่วงหน้าเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันในงานนั้นๆ